Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja podjeta EDITOR d.o.o. (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) opredeljujejo pojme, urejajo postopke in elemente pogodbenih razmerij ter veljajo za vsa naročila in pogodbe (v nadaljevanju: naročila), sklenjene med podjetjem Editor d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnikom teh storitev (v nadaljevanju: naročnik). Pogoji poslovanja so sestavni del vsakega naročila, na kar je naročnik opozorjen ob naročilu storitev.

Vsak naročnik se z naročilom zaveže, da je seznanjen s pogoji poslovanja. Če med naročnikom in izvajalcem obstaja tretja oseba kot posrednik, je dolžna s temi pogoji poslovanja seznaniti naročnika.

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko glede na okoliščine kadarkoli spremeni pogoje poslovanja. Izvajalec bo o spremembi pogojev poslovanja obvestil naročnike na svojih spletnih straneh ali s pisnim obvestilom. Veljavna različica besedila pogojev poslovanja je objavljena na spletni strani www.editor.si, na zahtevo naročnika pa jih izvajalec posreduje tudi v pisni obliki.

V primeru, da so v pisni pogodbi dogovorjeni elementi, ki se razlikujejo od določil pogojev poslovanja, veljajo tisti, ki so zapisani v pogodbi. Ustni dogovori, ki se razlikujejo od določil v pogojih poslovanja, niso veljavni.

POJMI

Predmet naročila je izdelava rešitev in izvedba storitev, pri čemer je obseg naročenih del določen v ponudbi ali naročilnici.

Izvajalec je stranka, ki bo za naročnika izdelala naročeno rešitev po dogovorjenih zahtevah.

Naročnik je stranka, ki izvajalcu z naročilnico ali pogodbo naroča izvedbo del po ponudbi ali druge storitve po Ceniku Izvajalca.

Predmet naročila so storitve po Ceniku izvajalca. Obseg storitev je odvisen od naročenih del in je definiran v ponudbi, ki jo Izvajalec posreduje Naročniku. Naročene storitve po ponudbi se nadalje lahko definirajo v naročilnici ali popisu izvedbe del. Če Izvajalec tega ne dostavi, veljajo storitve, kot jih podrobneje opisuje ter zapoveduje Cenik izvajalca.

NAROČILO STORITEV

Naročilo želenih storitev se izvede tako, da naročnik izpolni obrazec za naročilo (v nadaljevanju: Naročilnica), ki mu jo posreduje Izvajalec, na kateri označi naročene storitve, oz. Naročilnico izpolni elektronsko. Pred naročilom se Naročnik lahko posvetuje osebno, pisno ali telefonsko z Izvajalcem, ki mu bo svetoval najprimernejše storitve.

Naročilo storitev je veljavno, če je izvajalcu posredovano v pisni obliki po pošti ali po elektronski pošti, bodisi z naročilnico ali brez, v kolikor izvajalec naročilo pisno potrdi. Za veljavno potrjeno naročilo se smatra tisto, ki jo pisno ali elektronsko preko sistemske povezave potrdita tako naročnik kot izvajalec.

V pisni obliki mora biti Naročilnica opremljena s podatki naročnika, s podpisom odgovorne osebe ter žigom, če naročnik posluje z žigom, ter poslana na naslov: Editor d.o.o., Velika pot 29, 5250 Solkan ali skenirana na info@editor.si. V elektronski obliki je veljavno le naročilo, ki je poslano z elektronsko pošto na elektronski naslov izvajalca info@editor.si, oz. je poslano preko posebnega elektronskega obrazca na spletni strani www.editor.si. Kot elektronsko veljavno naročilo velja skenirana podpisana naročilnica. Če naročnik izpolnjuje spletno naročilnico pa kot potrditev velja klik na povezavo v prejetem e-mail sporočilu s povzetkom naročila. Prejeto naročilo mora izvajalec potrditi ali zavrniti.

Plačilni pogoji so sestavni del ponudbe. Če je pogoj za začetek del vplačilo avansa, je to definirano v naročilnici skupaj z višino avansa. Če naročnik dostavi naročilnico brez vplačila avansa za začetek del, se smatra, da naročilo ni veljavno. Če naročnik vplača avans kasneje kot potrdi naročilo, se za začetek del in potrdilo naročila smatra dan, ko Izvajalec prejme vplačani avans.

ZAVRNITEV NAROČILA

Izvajalec ima pravico zavrniti naročilo, če:

 • Naročilnica ne vsebuje izpolnjenih enega ali več bistvenih elementov, kot so podatki o naročniku, vsebina naročila, podpis in/ali žig, oziroma je naročilo drugače pomanjkljivo,

 • Je vplačilo avansa del naročila in Naročnik avansa ne vplača

 • Naročnik s svojo dejavnostjo posega v konkurenčno dejavnost Izvajalca,

 • Kapacitete sistema ne omogočajo izvedbe naročila,

 • Naročnik ni redno izpolnjeval ali redno ne izpolnjuje svojih obveznosti v splošnem notranjem in zunanjem poslovanju,

 • v drugih primerih, ki jih določajo pogoji poslovanja.

Izvajalec naročilo zavrne v pisni obliki ali elektronsko preko sistemske povezave v procesu elektronskega naročanja.

IZVAJANJE DEL

Dela se izvaja v delovnem času. V času objave teh pogojev je to med delavniki od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00 ure. Izven delovnega časa se opravlja zgolj intervencije in nujna dela, ki se lahko obračunajo po ceniku Izvajalca, glede na vrsto zahtevka.

Vsa dodatno opravljena dela, ki niso navedena v potrjeni ponudbi, naročilnici, pogodbi ali aneksu se zaračunajo po veljavnem ceniku Izvajalca.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Obveznosti izvajalca so določene z obsegom naročenih storitev v ponudbi ali naročilnici in so odvisne od vrste naročenih storitev.

V kolikor rešitev zahteva oblikovalske storitve, bo izvajalec pripravil grafične predloge, ter 1x korekture grafičnih predlog v enkratnem posegu (1). Po testiranju rešitve bo izvajalec po potrebi izvedel tudi 1x končne tehnične korekture v enkratnem posegu ter izvedel vnos vzorčnih vsebin po predvidenem obsegu.

Izvajalec lahko za naročnika izvede tudi 1 uro izobraževanja uporabe aplikacije myPortal 3 na sedežu izvajalca, po telefonu ali po videokonferenci (2).

(1) Korekture grafičnih predlog so omejene. Naročnik dostavi en seznam korektur, ki bodo opravljene v okviru vrednosti projekta. Korekture lahko obsegajo spremembo barvne sheme, manjša odstopanja pri postavitvi, velikosti in razporeditvi ter manjše spremembe grafike v smislu zamenjave slik ipd. Dodatna naročila se obračunajo po Ceniku izvajalca.

(2) V primeru, da želi naročnik izobraževanje na oddaljeni lokaciji, si izvajalec pridržuje pravico zaračunati mu obračun potnih stroškov.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Pred pričetkom del bo naročnik zagotovil: 

 1. ustrezno organizacijo dela – delovno skupino za delo na tem projektu,

 2. vodjo projekta s pooblastili za sprejemanje vsebinskih in tehničnih odločitev ter potrjevanje konceptov in rešitev.

 3. Dokončno potrjeno strukturo spletnih strani in

 4. vse gradivo, ki je nujno potrebno za pričetek del.

V času izvajanja projekta bo naročnik zagotovil: 

 1. vse potrebno gradivo in informacije, ki jih potrebuje izvajalec, 

 2. tesno sodelovanje z izvajalcem, in

 3. zagotavljanje finančnih sredstev skladno s časovnim načrtom.

Gradiva, ki jih posreduje naročnik morajo biti: 

 1. v elektronski obliki (elektronska pošta ali elektronski mediji),

 2. kvalitete, ki jo zahteva elektronska obdelava, in 

 3. vsebine zbrane instrukturirane glede na strukturo spletne rešitve.

RAZVOJNO OKOLJE

Do namestitve dokončne rešitve bo razvoj potekal v okolju izvajalca. Vmesni rezultati bodo vidni v obliki spletne rešitve na naslovu, ki ga bo izvajalec posredoval naročniku. Izvajalec bo naročnika v času izvajanja projekta obveščal o delnih rešitvah, ki zahtevajo njegovo potrditev.

Ob zaključku vsake faze bo izvajalec obvestila naročnika. Naročnik lahko v roku 3 delovnih dni izrazi nestrinjanje z zaključkom delovne faze, sicer projekt in s tem povezane aktivnosti preidejo v naslednjo fazo. V kolikor naročnik zavlačuje ali zahteva dodatno delo, se rok izvedbe podaljša glede na točko „Rok izvedbe“. V kolikor v času projekta pride do dodatnih idej, ki niso predmet te pogodbe in njihova izvedba zahteva dodatno delo, si izvajalec pridružuje ta dodatna dela obračunati.

Za potrebe projekta in morebitnih testiranj bo izvajalec naročniku zagotovil dostop do testne različice spletne rešitve in administrativnega okolja.

Kompatibilnost spletne rešitve bo izvajalec preveril na Windows okolju z zadnjimi veljavnimi verzijami brskalnikov Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari in Opera na dan testiranja.

ZAKLJUČEK PROJEKTA IN PREDAJA REŠITVE

Ob zaključku naročenih del Naročnik obvesti Izvajalca in mu preda naročeno rešitev v uporabo.

Izvajalec lahko sestavi primopredajni zapisnik in ga posreduje naročniku. V primeru, da je naročniku bil posredovan primopredajni zapisnik in ga ta v roku sedmih (7) dni od prejema ne vrne podpisanega se šteje, da so pogoji za prevzem izpolnjeni. Datum prevzema je v takem primeru sedmi (7) dan po datumu predaje primopredajnega zapisnika.

Če naročnik prevzame izdelek kljub temu, da ve, da ima napako, se to navede v zapisniku o prevzemu, skupaj z navedbo napak. V zapisniku se navede tudi datum, do katerega mora izvajalec odpraviti napake. Če naročnik prevzame izdelek, kljub temu da ve, da ima napako in tega ne navede v primopredajni zapisnik, se smatra, da se s stranjem na datum predaje strinja.

Po prejemu podpisanega primopredajnega zapisnika ali če mine sedem (7) dni od dostave primopredajnega zapisnika brez da bi ga naročnik vrnil, bo izvajalec naročniku izstavil končni račun za opravljeno storitev. Izvajalec si pridržuje pravico, da projekta ne objavi na spletu dokler naročnik ne poravna prejetega računa, oz. v primeru neplačila računa lahko izvajalec rešitev umakne s spleta, v kolikor je bila rešitev že objavljena. V tem primeru bo naročniku zaračunal morebitno ponovno objavo po Ceniku.

V kolikor bi naročnik po poslanem primopredajnem zapisniku prenehal z aktivnostmi na projektu in bi to trajalo 90 dni, ali bi zavlačeval s plačilom računa 90 dni, ima izvajalec pravico projekt arhivirati, oziroma onemogočiti naročniku dostop do že objavljene rešitve, in naročnikuzaračunati ponovno aktivacijo projekta po Ceniku izvajalca.

Če stranki ne sestavita Primopredajnega zapisnika, se kot zaključek del smatra obvestilo Izvajalca naročniku, da so dela zaključena. Ostala določila so nespremenjena.

DODATNI IN NADALJNJI RAZVOJ

Dograjevanje rešitve z dodatnimi funkcionalnostmi je mogoče izvajati tudi po primopredaji projekta. Dograjevanje pogodbeni stranki urejata z novo naročilnico, pogodbo ali s pisnim naročnikovim naročilom. Izvajalec se zavezuje, da bo spletno rešitev nadalje razvijal in dograjeval v skladu z naročnikovimi željami proti dogovorjenemu plačilu še najmanj eno (1) leto po prevzemu spletne rešitve s strani naročnika.

OVREDNOTENJE IN PLAČILA

Cenovno ovrednotenje posamezne storitve je določeno v Ceniku izvajalca, oziroma se ovrednotenje skupka storitev določi v Ponudbi, v Naročilnici, v pisnem naročilu ali v pogodbi.

Plačilni pogoji so sestavni del naročila.

V primeru naročniške obveznosti se plačilo izvaja mesečno za pretekli mesec. Rok plačila je 10 dni od izdaje računa, če ni definirano drugače. Račun se izstavlja ob zaključku mesečnega obračunskega obdobja.

Storitve, ki niso naročniške narave se poravna glede na izstavljeni račun ob zaključku del. Rok plačila je 10 dni od izdaje računa, če ni definirano drugače.

CENE STORITEV

Cene za uporabo storitev izvajalca so določene s Cenikom izvajalca in se lahko kadarkoli spremenijo. Nove cene veljajo od datuma spremembe dalje.

Izvajalec obvesti naročnika o spremembi cenika na svojih spletnih straneh ali pisno. V primeru predplačila 12 mesecev se spremembe cenika ne upoštevajo, torej izvajalec ne bo zaračunal ali vračal razlike med vplačanim zneskom in zneskom na ceniku. V primeru 12-mesečnega avansnega plačila pripada naročniku popust po Ceniku.

PLAČILO OBVEZNOSTI

Naročnik se zavezuje, da bo v roku poravnaval nastale obveznosti iz naročila. V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec naročniku zaračuna stroške opomina in zakonsko predpisane zamudne obresti.

V primeru, da naročnik ne poravna svojih obveznosti v določenem roku, ga izvajalec o tem obvesti na kontaktni e-mail, pismeno ali po telefonu. Če naročnik v enem tednu od obvestila ne poravna zapadlih obveznosti oziroma ne pride do drugačnega dogovora, mu lahko izvajalec omeji ali onemogoči uporabo storitev. Če v roku 14 dni od obvestila ni odziva s strani naročnika, si izvajalec pridržuje pravico, da ukine storitve naročnika. V primeru ukinitve storitev je naročnik dolžan v celoti poravnati obveznosti nastale do dneva prekinitve.

Izvajalec jamči za 99% uptime, v primeru, da je v določenem mesecu uptime manj kot 99%, izvajalec vrne naročniku znesek, ki je enak ceni gostovanja v tistem mesecu.

GARANCIJA IN ODPRAVA NAPAK

Izvajalec bo v garancijskem roku šest (6) mesecev po predaji rešitve odpravil vse morebitne napake na programskih rešitvah, ki so predmet naročila, kot na primer:

 • napake v grafičnem vmesniku

 • napake v logiki delovanja rešitve,

 • napake v programskih modulih,

 • kakršnekoli druge napake na programskih rešitvah.

Izvajalec bo odpravil napake in neskladja v najkrajšem možnem času po prejemu pisne zahteve naročnika. Garancija ne velja v primeru, če naročnik posega v izvorno kodo ali podatkovno strukturo rešitve.

V kolikor naročnik zahteva dostop do izvorne kode, podatkovno strukturo rešitve ali strežniški dostop, mu garancija z dnem predaje dostopa zapade in ni več veljavna.

ROK IZVEDBE

Projekt se začne ob obojestranski potrditvi naročilnice, vplačilu avansa ter dostavi nujno potrebnih gradiv. Če je avans pogoj za začetek del, mora biti nakazan v roku 8 dni od potrditve naročila. V primeru, da nakazilo ni izvršeno v roku 1 tedna po podpisu pogodbe, oziroma da v tem času niso dostavljena nujno potrebna gradiva, se pričetek projekta zamakne skladno s terminskimi plani izvajalca.

Rok izvedbe rešitve je določen v naročilnici, ponudbi ali ga stranki pisno dogovorita. Po pisnem dogovoru s stranko, je lahko rok izvedbe krajši ali daljši od predvidenega.

Zgoraj navedeni rok se lahko podaljša brez posledic za izvajalca v naslednjih primerih:

 • če naročnik ne izpolni oziroma zamudi sprejete obveznosti,

 • če naročnik naknadno zahteva spremembo specifikacije spletne rešitve, kar ima za posledico povečan obseg oziroma novo dodatno delo,

 • če naročnik ne zagotovi potrebnih podatkov, ki so nujni za izvedbo projekta,

 • če naročnik odredi zaustavitev del,

 • v primeru višje sile,

 • v primeru sporazuma med pogodbenima strankama.

Podaljšanje roka dogovorita pogodbeni stranki pisno v najkrajšem možnem času po nastanku vzroka za podaljšanje.

V primeru, da naročnik odredi zaustavitev del, bo izvajalec izstavil račun za vsa dela, ki so bila opravljena do trenutka zaustavitve. Zaustavitev del lahko naročnik zahteva izključno v pisni obliki (e-mail, faks, pismeno).

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob naročilu ter kakorkoli vplivajo na izvedbo naročenih obveznosti. Stranki sta dolžni pismeno obvestiti drugo stranko o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Vsaka stranka je dolžna izpolniti svojo obveznost takoj po prenehanju razlogov, ki so ovirali njeno izpolnitev, če je takšna izpolnitev še v interesu druge stranke.

ZAMUDA IZVAJALCA

Če izvajalec ne dobavi proizvodov v rokih, določenih v pogodbi oziroma v rokih, za katere sta se stranki drugače pisno dogovorili, dolguje naročniku za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,1 % naročene vrednosti, vendar ne več kot 10% celotne naročene vrednosti. Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo v primerih, določenih v „Rokih izvedbe“ Pogojev poslovanja.

ODSTOP OD NAROČILA

Naročnik lahko odstopi od naročila v kateremkoli času. V tem primeru mora izvajalcu plačati celotno ceno že izvedenih rešitev do dneva odstopa od naročila.

V primeru, da naročnik preneha izpolnjevati svoje obveznosti in kljub pisnim opozorilom izvajalca to traja najmanj šest mesecev, se šteje, da je odstopil od naročila.

ZLORABA

Vsaka nepooblaščena ali nedovoljena uporaba storitev strežnika se šteje kot zloraba. V primeru zlorabe si izvajalec pridružuje pravico, da takoj, brez predhodnega opozorila, onemogoči ali omeji storitve naročnika. Vplačani zneski se v tem primeru ne vračajo. Kot zloraba se šteje predvsem, ampak ni omejeno na:

 • vsako branje in pisanje izven svojega domačega direktorija (homedir-a)

 • množično pošiljanje pošte z uporabo lastnih skript

 • prekomerno izkoriščanje zmogljivosti strežnika (RAM, trdi disk, ipd.)

 • nameščanje in zaganjanje rezidenčnih programov.

Z zlorabo povzročeno škodo ali pridobljeno korist na račun izvajalca, ki jo oceni sodni cenilec v 30 dneh od nastanka zlorabe, je naročnik dolžan v celoti povrniti izvajalcu.

OBVEŠČANJE

Izvajalec si pridržuje pravico razširjanja informacij do naročnika, ki se mu zdijo potrebne za normalno delovanje in izboljšanje kvalitete storitev. Izvajalec obvešča naročnika na kontaktne podatke, katere je naročnik dolžan ažurirati v kolikor pride do sprememb. Kot kontaktni podatekse smatra elektronski poštni naslov, ki ga naročnik določi kot svoj kontaktni naslov ob naročilu storitev, ali splošni kontaktni podatki naročnika v evidencah izvajalca, ki so že v uporabi za namene obveščanja.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Naročnik se z oddajo naročila, izvajalec pa s sprejemom naročila v izvajanje, obvezujeta, da bosta v času trajanja in po prenehanju razmerja varovali kot poslovno skrivnost vse informacije druge stranke, katere bosta pridobili v zvezi z izvajanjem storitev, še posebej se obvezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali zaupne informacije druge stranke pred tretjimi osebami.

Stranki soglašata, da bodo imeli dostop do zaupnih informacij druge stranke samo tisti sodelavci, ki so neposredno vključeni v izvajanje storitev. Stranki se obvezujeta svoje sodelavce obvestiti o zaupnosti informacij in zagotoviti varovanje zaupnih informacij.

Stranki tudi soglašata, da osebnih podatkov, do katerih bosta imeli dostop v času trajanja razmerja, ne bosta uporabljali v nasprotju z določbami predpisov o varstvu osebnih podatkov, ne v času trajanja razmerja, ne po prenehanju. Osebne podatke bosta uporabljali izključno za namene izvajanja naročenih storitev. Stranki bosta zagotovili pogoje in vse potrebne ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevanje zlorab v smislu določil zakona.

AVTORSKE PRAVICE

Naročnik postane lastnik projekta, ko poravna vse svoje obveznosti iz naročila. Do poravnave obveznosti ostaja lastnik projekta in vseh rešitev izvajalec. Prav tako do poplačila vseh obveznosti izvajalcu ni potrebno naročniku izročiti izvorne kode predlog ali kateregakoli drugega elementa, ki je predmet naročila in ga je izvajalec izvedel za naročnika.

Naročnik se zavezuje, da bo naročeno delo po plačilu naročene vrednosti uporabljal samo v namene, za katere je bilo izdelano. Naročnik ne sme brez soglasja izvajalca spremeniti, dopolniti ali predelati izvorne programske kode CMS sistema MyPortal 3. Avtorske pravice in izvorna koda pogodbeno izdelanih predlog preideta v naročnikovo trajno last v primeru da izvajalčevo podjetje preneha poslovati.

V vsakem primeru izvajalcu ostajajo moralne avtorske pravice. Na rešitvi morajo ostati naziv, oziroma logotip podjetja in povezava na spletno stran izvajalca kot avtorja rešitve, ki jih naročnik ne sme odstraniti brez predhodnega pisnega dovoljenja. Izvajalcu ostane pravica, da naročeno rešitev navaja kot svojo referenco na lastnih spletnih straneh, v različnih člankih in drugem promocijskem gradivu.

KONČNE DOLOČBE

Spremembe in dopolnitve naročnih storitev se lahko opredelijo sporazumno, v pisni obliki, kot pogodba, aneks, naročilnica ali pisno naročilo.

Izvajalec in naročnik soglašata, da bosta morebitne nesporazume v zvezi z izvajanjem storitev reševala sporazumno. Za primer, da ne bosta mogla doseči sporazuma, se dogovorita, da je za reševanje sporov pristojno sodišče v Novi Gorici.


Pogoji poslovanja veljajo od 06. novembra 2020 do sprejetja novih.